Case Study: Taaltaske (‘Language Pack’) – Early Language Learning in Friesland

Language Rich Europe promotes the sharing of good practice in the area of multilingualism. On our website, you can read and submit your own case studies.

In this post, we focus on one from the Dutch province of Friesland, which is actively promoting early language learning.

Many recommend learning languages as early as possible – improved literacy skills, increased confidence, more effective cognitive skills and a broader cultural understanding are just a few of the benefits often mentioned. New research even suggests that we can begin learning languages before we are born.

In Friesland, the bilingual province of the Netherlands, they take early language learning seriously – issuing a language pack (Taaltaske) to all parents when they register a birth. The pack contains information on raising a bilingual child, a Frisian children’s book and CD with children’s songs.  As the case study on the Language Rich Europe website explains

Young/future Frisian parents in the Province of Fryslân are often not aware of the possibilities of raising their child bilingually. The Taaltaske is a way to explain to them how they can go about raising their child bilingually.

This early introduction to Frisian is supported by formal education, with the language being a compulsory subject in primary schools and many using it as the language of instruction.

Submit your own case study now!

Language Rich Europe launch in the Netherlands

On 31 May the results of the Language Rich Europe project for the Netherlands and Fryslân were presented in the Geldmuseum in Utrecht. The research showed that in a period of increased language variation, the Dutch government puts more and more emphasis on the importance of the Dutch language. Especially for immigrant languages there is not much room.  In the province of Fryslân, Frisian is an official language and is therefore especially present in the educational domains. There are no formal educational provisions for the other regional languages in the Netherlands. Please read below the whole article about the launch (in both English and Dutch), written by Saskia Benedictus, Research Assistant at Fryske Akademy, our partner organisation in the Netherlands.

Despite the fact that the Netherlands could be more multilingual, there are also some positive examples. The city of Utrecht, for example, presents itself as the ‘multilingual hotspot’, and in Fryslân there is an increase in trilingual primary schools where children are not only taught in Frisian and Dutch, but also in English.

In Utrecht presentations were given by Martin Hope (Director, British Council Benelux), prof. dr. Guus Extra (Professor emeritus in language and minorities, Tilburg University) and Saskia Benedictus (Research assistant, Mercator Research Centre/Fryske Akademy). After the presentations a panel of experts discussed with the public about different statements. The panel members were: Martin Hope, Dr. Jacomine Nortier (Professor at the department of Language Studies, University of Utrecht), Prof. dr. Gerard Westhoff (Professor emeritus didactics modern foreign languages,University of Utrecht and independent educational adviser) and Drs. Tsjerk Bottema (Senior policy adviser languages and media, Province of Fryslân).

One of the issues that was discusses was the exact meaning of the term ‘multilingualism’, since it can have different meanings. Within the Language Rich Europe project, multilingualism is both about individual and about societal multilingualism. Societal multilingualism refers to the presence of several languages in the society, regardless if it is about national, foreign, regional, immigrant  or minority languages.

Prof. dr. Gerard Westhoff introduced the term ‘first aid-language’ which is first aid for meeting people. He meant that in a time of globalisation it is useful to have a lingua franca to be able to communicate. Besides, you also need to speak the languages from the countries and regions within your range, which, in the Netherlands, are German, French, and (in some cases) Frisian. English is much further away.

The focus of the discussions was mainly on the economic value of multilingualism. One of the attendees called this  the ‘Dutch approach’ and indicated that this was just one of the aspects of multilingualism. It is also important to look at multilingualism and identity.

Other issues that were discussed were…

… the importance of databases on language diversity for the development of language policy. In the Netherlands the province of Fryslân is the only province where this kind of data is collected.

… the difference between cities like New York and Melbourne on the one hand and cities like Amsterdam and Berlin on the other. The former two cities are proud of their diversity and see it as a characteristic of the city, while for the other two cities this is not the case. In the Netherlands diversity is always connected with deprivation and special needs.

… the challenge of raising interest and enthusiasm for multilingualism. Policymakers often say that there is no money for multilingualism.

… language policy in the Netherlands is either about Dutch or about Frisian.

… the importance of Germany as trade partner for the Netherlands and the added value of doing business in German (or Dutch) and not having to use English.

In short, there was plenty to discuss. The discussion will not stop here, but will be continued at a series of 3 workshops which will be organised in the Netherlands from September 2012 onwards. We will then look at the Language Rich Europe results for the Netherlands and Fryslân, and also at the results of the other countries to see whether we can learn from each other. We will also formulate recommendations for the further development of language policy and practice in the Netherlands and Fryslân.

On the internet and in the newspapers attention was paid to the presentation of the Language Rich Europe results in theNetherlands:

www.omropfryslan.nl/nijs/te-min-omtinken-ymmigrantetaal
www.eblt.nl/nederlan-taalt-net-nei-taal/
Leeuwarder Courant
Friesch Dagblad

For more photos about the event, please see the British Council Netherlands facebook page.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Nederlandse versie:

Nederland taalt niet naar taal  

Op 31 mei werden de Nederlandse en Friese resultaten het Language Rich Europe onderzoek gepresenteerd in het Geldmuseum in Utrecht.  Uit het onderzoek bleek onder andere dat in een periode van toenemende taalvariatie de Nederlandse overheid de nadruk op het Nederlands legt; met name voor immigrantentalen is er weinig ruimte. In de provincie Fryslân is het Fries een officiële taal en als zodanig vooral in de onderwijsdomeinen zichtbaar. Voor andere regionale talen in Nederland zijn er geen formele onderwijsvoorzieningen.

Ondanks het feit dat Nederland dus best wat meertaliger zou kunnen worden, zijn er ook een aantal positieve voorbeelden te noemen, zoals de stad Utrecht die zich profileert als ‘multilingual hotspot’ en de toename van drietalige basisscholen in Fryslân.

In Utrecht werden presentaties gegeven door Martin Hope (British Council Benelux), prof. dr. Guus Extra (emeritus Hoogleraar Taal en Minderheden, Universiteit Tilburg) en Saskia Benedictus (Mercator Kenniscentrum, Fryske Akademy). Daarna werd er door een panel en het publiek gediscussieerd aan de hand van verschillende stellingen.

Aan de orde kwam onder andere de vraag wat meertaligheid precies is; de term kan verschillende dingen aanduiden. Binnen Language Rich Europe wordt meertaligheid opgevat in der ruime zin van het woord: het gaat zowel over meertaligheid van de individu als van de maatschappij. Bij meertaligheid in de maatschappij gaat het dan om de aanwezigheid van meerdere talen in de maatschappij, ongeacht of het om nationale, vreemde, regionale, minderheids- of immigrantentalen gaat.

Prof. dr. Gerard Westhoff (Universiteit Utrecht) introduceerde de term EHBO-taal, waarbij EHBO staat voor Eerste Hulp Bij Ontmoetingen. Daarmee bedoelde Gerard Westhoff dat het, in een tijd van globalisering, handig is om een lingua franca te hebben om met mensen te communiceren. Daarnaast betoogde hij dat je actieradius bepalend moet zijn voor de talen die je in ieder geval beheerst. De ‘taalradius’ van een Nederlander omvat dan al snel Duits en Frans en in aantal gevallen ook Fries. Het Engels is dan verder weg.

De focus van de discussie lag op de economische meerwaarde van meertaligheid. Eén van de aanwezigen noemde dit de ‘Dutch approach’ en gaf aan dat dat slechts één aspect van meertaligheid is. Er moet bijvoorbeeld ook gekeken worden naar meertaligheid en identiteit.

Tijdens de discussie werd er ook gepraat over…

… het belang van gegevens over taaldiversiteit voor het ontwikkelen van taalbeleid. In Nederland worden alleen in Fryslân dergelijke gegevens verzameld.

… het verschil tussen steden als New York en Melbourne enerzijds en steden als Amsterdam en Berlijn anderzijds. Eerstgenoemde steden zijn trots op hun diversiteit en zien dat als een karakteristiek van de stad; bij laatstgenoemde steden is dat niet zo. In Nederland wordt diversiteit altijd verbonden met achterstand.

… de uitdaging om mensen te interesseren en enthousiasmeren voor meertaligheid. Beleidsmakers zeggen vaak geen geld beschikbaar te hebben voor meertaligheid.

… het taalbeleid dat in Nederland óf over het Nederlands gaat óf over het Fries.

… het belang van Duitsland als handelspartner voor Nederland en de meerwaarde die het heeft als je dan zaken in het Duits (of Nederlands) kan doen en niet hoeft terug te vallen op Engels.

Kortom, er was genoeg stof voor discussie. Die discussie zal voortgezet worden tijdens de serie van drie workshops die vanaf september in Nederland georganiseerd zullen worden. Aan de hand van de Nederlands en Friese resultaten van het Language Rich Europe onderzoek én de internationale vergelijking die gedaan is, zullen concrete aanbevelingen gedaan worden voor de verdere ontwikkeling van het taalbeleid in Nederland en Fryslân.

Na afloop van de discussie kregen alle deelnemers een exemplaar van de publicatie ‘Language Rich Europe – Trends in Beleid en praktijk voor meertaligheid in Europa (conceptversie)’ met daarin de internationale vergelijking en de Nederlandse en Friese resultaten.

Op internet en in de krant werd aandacht besteed aan de presentatie van de Language Rich Europe resultaten in Nederland:

www.omropfryslan.nl/nijs/te-min-omtinken-ymmigrantetaal
www.eblt.nl/nederlan-taalt-net-nei-taal/
Leeuwarder Courant
Friesch Dagblad

Voor meer foto’s van het evenement, bezoek de British Council Netherlands facebook pagina.

Meartaligens is in pre op dyn CV

Last week, Idske Bangma, research assistant at the Mercator European Research Centre on Multilingualism and Language Learning, gave a presentation about multilingualism in children’s everyday life at the ‘Dag van het jonge kid’ (Day of the young child). This presentation was partly based on the results of the EC-funded MELT project (Multilingual Early Language Transmission).

Below you can read the abridged version of Idske Bangma’s presentation, in Frisian, which appeared in the newspaper the Friesch Dagblad on April 23.

Meartaligens is in pre op dyn CV

Wy kinne net mear om meartaligens hinne. Ek it ûnderwiis kriget dat hieltyd better yn ‘e gaten.

De taal is te fine yn ferskillende farianten om ús hinne. De winkelstrjitten fan ‘e grutte stêden binne hieltyd Ingelsktaliger en ‘sale’ hat ‘uitverkoop’ hast hielendal ferdrongen. Kommersjeel is der foar it Frysk of in oare streektaal gjin romte, mar op oare terreinen binne der in protte foarbylden fan de lytse taal of it dialekt, foaral yn it deistige libben en de kultuer. Tink oan muzyk, teater, kabaret en oare kultuerútings yn it Frysk, Bildts, Grunnegs, of Stellingwarfs. Yn ‘e kranten komme streektalen, dialekten en minderheidstalen werom yn berte- en rou-advertinsjes en is it Ingelsk noch fier te sykjen. Taal is dan gjin kommersjeeel kommunikaasjemiddel, mar is relatearre oan gefoel, identiteit. Wat is it moai datst dy yn dyn memmetaal úterje kinst en by dyn eigen gefoel bliuwe meist. En datsto frij bist om dyn eigen taal rûnom te brûken.

For the full article, click here.

Some 50 million EU citizens, 10% of the EU population, speak a regional or minority language

Some of my recent posts (Reindeer racing in Sápmi, Lá Fhéile Pádraig Shona Duit, etc.) have been triggered by news items I’ve spotted in the Network to Promote Linguistic Diversity’s  website. The NPLD is a pan-European network which covers regional, minority, indigenous, cross-border and smaller national languages to promote linguistic diversity in the context of a multilingualEurope.  Some 50 million EU citizens, 10% of the EU population, speak a regional or minority language.

The network currently includes representatives from the following languages: Finnish, Basque, Catalan, Breton, Occitan, Cornish, Welsh, Swedish, Lithuanian, Irish Gaelic, Frisian, Estonian, Sami, Corsican, Galician, Meänkieli and Karelian.

Their aim is to facilitate the sharing of existing best practice and the development of new and innovative ideas across the field of language planning in education, the home, the workplace, legislation and the media in the contexts of constitutional, regional and smaller state languages.

NPLD website

According to the network: “as language planners we are aware that many of the issues facing these linguistic communities will be very similar and that sharing good practice is a must if these languages are to survive and flourish.” 

Further information can be found on the NPLD website (www.npld.eu) which includes news stories concerning the network and European multilingualism, which brings me back to where I started.